ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN RED PEPPER ART & DESIGN

 Artikel 1.  Algemene Bepalingen

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Red Pepper: Red Pepper Art & Design
  • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via internet met Red Pepper een Overeenkomst sluit of met wie Red Pepper in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
  • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Red Pepper en Koper die middels een website van Red Pepper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
  • Producten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
  • Order: Iedere opdracht van Koper, die wordt geplaatst via een website van Red Pepper.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Red Pepper gedane aanbiedingen of met Koper te sluiten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een order houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

4. De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Koper wordt door Red Pepper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Red Pepper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 Artikel 2.  Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Red Pepper zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de datum van uitbrengen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde verkoopprijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De kosten van verzending, verpakking en andere daarmee samenhangende kosten worden voor het sluiten van de overeenkomst aan Koper bekend gemaakt.

Artikel 3.  Overeenkomst en levering

1. Een overeenkomst tussen Red Pepper en de Koper komt tot stand wanneer Red Pepper de order van Koper schriftelijk (e-mail dan wel brief) heeft aanvaard en bevestigd.

2. Red Pepper is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een order niet wordt geaccepteerd door Red Pepper, deelt Red Pepper dit aan Koper mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de order.

Artikel 4.  Betaling en incassokosten

1.  Betaling van de volledige koopprijs kan plaatsvinden middels de op de website aangegeven betalingsmogelijkheden, maar in ieder geval middels overschrijving (vooruitbetaling) en rembours. In geval van vooruitbetaling middels overschrijving dient dit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeen-gekomen. Red Pepper is niet verplicht te leveren zolang Koper niet aan zijn betalings-verplichtingen heeft voldaan.

2. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,2% per maand over het nog openstaande bedrag, De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, incl. rente.

3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald.

Artikel 5.  Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Red Pepper in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Red Pepper totdat Koper alle verplichtingen uit de met Red Pepper gesloten overeenkomst is nagekomen. Dergelijke producten mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd om deze producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren en dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Red Pepper veilig te stellen.

2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om Red Pepper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6.  Zichttermijn

1. Koper - uitsluitend in de hoedanigheid van Consument - heeft het recht het afgeleverde product zonder opgave van reden binnen zeven kalenderdagen na ontvangst aan Red Pepper te retourneren. Red Pepper zal dan aan Koper de ontvangen koopprijs terug betalen, onder de voorwaarde dat op of aan het afgeleverde product geen enkele wijziging is aangebracht, het product in ongeschonden staat is en in de originele verpakking is geretourneerd.

2. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

3. De kosten van de retourzending zijn geheel voor rekening van Koper.

Artikel 7.  Opschorting en ontbinding

1. Red Pepper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien onder meer:

  • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Red Pepper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
  • door de vertraging aan de zijde van Koper niet langer van Red Pepper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Red Pepper kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan Koper toerekenbaar is, is Red Pepper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Red Pepper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Red Pepper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Red Pepper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten of schadeloosstelling, terwijl Koper uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Red Pepper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Red Pepper op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan integraal aan Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 8.  Levering

1. Bij orders via een website van Red Pepper bedraagt de levertijd maximaal 15 dagen mits in geval van vooruitbetaling het bedrag op bankrekening van Red Pepper is bijgeschreven. De leveringstermijn zal zoveel mogelijk door Red Pepper worden aangehouden, maar dit is geen fatale termijn. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden. In het geval van vooruitbetaling vindt levering pas plaats nadat het bedrag op de rekening van Red Pepper is bijgeschreven.

2. Indien de levertijd niet haalbaar is bijvoorbeeld omdat de producten tijdelijk niet op voorraad zijn, zal Red Pepper Koper hiervan tijdig op de hoogte stellen. Bij overschrijding van de termijn kan Koper jegens Red Pepper geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

3.  Koper - niet in de hoedanigheid van Consument - is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten voor rekening en risico van Koper opgeslagen. Red Pepper zal Koper hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Koper zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na kennisgeving, afnemen.

4. Neemt Koper - niet in de hoedanigheid van Consument - de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Red Pepper is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 9. Gebreken

1. De door Red Pepper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen.

2. Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het product ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 15 kalenderdagen na het moment van ter beschikkingstelling schriftelijk aan Red Pepper te worden gemeld. De melding dient naast het ordernummer een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Koper dient Red Pepper in de gelegenheid te stellen de gebreke te (doen) onderzoeken.

3. Indien vaststaat dat het geleverde product gebrekkig is en Koper dat tijdig heeft gereclameerd, zal Red Pepper het gebrekkige product binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel van het product. In geval van vervanging is Koper gehouden om het te vervangen product aan Red Pepper te retourneren en de eigendom daarover aan Red Pepper te verschaffen. Op of aan het product mag geen enkele wijziging zijn aangebracht, het dient in ongeschonden staat te zijn en in originele verpakking te worden geretourneerd

4. Indien vervanging of herstel niet mogelijk is, zal Red Pepper binnen 14 dagen na ontvangst van het gebrekkige product, de aankoopprijs op rekening van Koper terug storten.

Artikel 10.  Vrijwaring

1. Koper vrijwaart Red Pepper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Red Pepper toerekenbaar is.

2. Indien Red Pepper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Red Pepper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Red Pepper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Red Pepper daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van Koper.

Artikel 11.  Overmacht

1. Red Pepper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Red Pepper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Red Pepper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Red Pepper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Red Pepper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Red Pepper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12  Geschillen en klachtenafhandeling

1. Op de Overeenkomst en deze Algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst door Red Pepper dienen direct schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij Red Pepper Art & Design, Noorder Kerkedijk 50, 3078 PB Rotterdam of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. Red Pepper zal de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Indien deze termijn niet haalbaar is zal Koper daarvan op de hoogte stellen.

4. Red Pepper en Koper zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 RP130701